Disclaimer VelopA NV

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.velopa.be.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de VelopA-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VelopA NV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die zij betrouwbaar acht, kan VelopA NV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VelopA NV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VelopA NV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden op de website (inclusief typefouten) of schade die is ontstaan door het gebruik van deze website of de informatie die er op staat.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer VelopA NV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VelopA NV worden aanbevolen. VelopA NV is niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VelopA NV niet  beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.velopa.nl worden getoetst door VelopA NV en kunnen zonder uitleg van redenen geweigerd worden.

Informatie gebruiken
VelopA NV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder o.a. alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VelopA NV of toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
VelopA NV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

28 01 2021,
Leuven, België

  Het artikel is toegevoegd aan uw overzicht.


  Het product is toegevoegd aan uw selectie.