Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. GELDIGHEID

De voorwaarden die hierna volgen vormen een wezenlijk bestanddeel van het aanbod of van de bestelling die wij geven of aanvaarden voor het leveren van materialen en/of diensten; voor eventuele afwijkingen is een schriftelijke overeenkomst nodig.

2. VRIJBLIJVEND KARAKTER

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders bepaald wordt.

3. HET AANVAARDEN VAN EEN BESTELLING

Een bestelling geldt als aanvaard nadat beide partijen schriftelijk bevestigd hebben.

4. LEVERTERMIJN

De overeegekomen levertermijnen gelden vanaf het vertrek uit de fabriek. Zij beginnen te lopen vanaf de dag dat alle technische en commerciδle problemen definitief opgelost zijn. Wanneer de levertermijn door overmacht overschreden wordt, heeft de koper niet het recht de bestelling in te trekken, de hoeveelheid van de bestelling te verminderen of aanspraak te maken op schadevergoeding. Indien de aflevering door andere omstandigheden dan overmacht, later plaats zou vinden dan overeengekomen zijn wij gerechtigd de goederen zonder verdere aankondiging te verzenden en te faktureren, tenzij ontvanger bereid is vanaf de overeengekomen afleveringsdatum tot de datum van de werkelijke levering over het betreffend faktuurbedrag een rente te betalen van 12%.

5. OVERMACHT OPLEVERENDE OMSTANDIGHEDEN

Als overmacht zal o.m. worden beschouwd: Bedrijfsstoringen, stakingen of uitsluitingen, overheidsingrijpen hetzij in ons eigen bedrijf, hetzij in dat onzer leveranciers,met wie overeenkomsten lopen in verband met de betreffende levering van materialen of diensten, merkelijke stijging van de lonen, prijzen van grond-of hulpstoffen, vrachten en tarieven na aanvaarding van de opdracht; voorts oorlog, mobilisatie, verkeersstoornissen te land en/of te water, hetzij tengevolge van arbeidsmoeilijkheden dan wel door weersomstandigheden, en in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen, die het nakomen onzer verplichtingen dusdanig bemoeilijken, dat redelijkerwijze nakoming daarvan niet kan worden verlangd.

6 . PRIJSVERANDERINGEN

Wij beschouwen ons gebonden aan de overeengekomen prijzen voor de duur van drie maand. Daarna hebben wij het recht om nieuwe prijsregelingen te treffen : deze kunnen veroorzaakt worden door gestegen of gedaalde kosten, die op hun beurt veroorzaakt werden door het stijgen of dalen van loonof grondstoffenprijzen.

7. EIGENDOMSRECHT

Alle door ons geleverde materialen blijven onze eigendom totdat de koopprijs integraal is voldaan. Indien de waren/diensten, die wij leveren, ingebouwd zijn of samen met andere produkten gebruikt worden, zodat wij van rechtswege onmogelijk de enige eigenaar kunnen zijn van deze leveringen, dan hebben wij het recht mede-eigenaar te zijn van het geheel, warvan dito leveringen verwerkt werden. Indien de materiδle diensten door U worden voortverkocht, komt de vordering tot het betalen van de prijs hiervoor aan ons toe, en dit totdat onze levering volledig afbetaald is. De vordering geldt dus als aan ons overgedragen.

8. VERZENDING

De ontvanger draagt het risico van het vervoer. Indien het vervoer geschiedt op ons risico, heeft de koper de plicht om, zodra het materiaal ter bestemmingsplaats is gekomen, dit te controleren en bij het constateren van schade:  bij spoorvervoer de betreffende stationchef een proces-verbaal van bevinding te laten opmaken; bij vervoer te water of langs de weg, de schade te doen vaststellen op de daarvoor geδigende wijze, en alle zodanige maatregelen te treffen om het recht van verhaal op de vervoerder mogelijk te maken, op straf van verlies van elk recht op schadevergoeding tegenover ons. De aangegeven vrachtkosten zijn niet bindend en worden berekend volgens de tarieven die op dat ogenblik gelden. Tariefverhogingen vallen ten laste van de ontvanger. Bij het vervoer per schip worden de vrachten berekend voor een normale waterstand. De toeslag die bv. bij een lage waterstand moet betaald worden, valt ten laste van de klant.

9. KLACHTEN

Klachten over geleverde materialen, voor zoverre het betreft uiterlijk zichtbare gebreken,moeten binnen 2 x 24 uur na ontvangst der goederen schriftelijk ter onzer kennis worden gebracht, op straf van verval van elk recht op schadevergoeding. Ten aanzien van niet uiterlijk zichtbare gebreken begint de termijn van 2 x 24 uur te lopen vanaf het tijdstip, waarop de koper deze bij behoorlijke controle had kunnen waarnemen. Mocht zich aan een door ons geleverd produkt een gebrek voordoen, waarvan de koper bewijst dat dit een gevolg is van een fabricage- of materiaalfout en dientengevolge normaal gebruik niet meer mogelijk is, dan nemen wij op ons binnen het grondgebied van Belgiδ, Groot-Hertogdom Luxemburg het betreffende produkt hetzij te herstellen, hetzij een ander degelijk materiaal van dezelfde soort, hoeveelheid en afmeting binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen en franco ter plaatse af te leveren, nadat de koper het te vervangen materiaal vrij op vervoermiddel ter onze beschikking heeft gesteld.

10. BETALING

Tenzij anders overeengekomen, moeten alle betalingen geschieden binnen 30 dagen na de faktuurdatum. Bij gebreke daarvan is , zonder dat een gebrekestelling wordt vereist, rente verschuldigd ad 12 % per jaar tot het tijdstip der betaling.

11. INNINGSKOSTEN

Daarenboven, ingeval onze fakturen niet in de bij artikel 10 bepaalde termijn worden betaald, wordt een forfaitaire vergoeding ons van rechtswege verschuldigd, zonder aanmaning noch andere formaliteit maar door het feit zelf, en deze vergoeding wegens vermeerdering van onze administratieve en algemene kosten beloopt tot tien percent van het bedrag der kwestieuze faktuur, zonder minder dan € 25,- te kunnen zijn.

12. GESCHILLEN

Alle geschillen zullen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank van Leuven. Wij behouden ons nochtans het recht voor, indien wij het wensen, het geschil voor de rechtbank van de woonst van de koper te brengen.

13. VERGOEDING TERUGGEZONDEN EMBALLAGE/PALETTEN

Kisten en paletten worden bij franco terugzending binnen de 12 dagen na ontvangst aan ons adres en indien in goede staat, gekrediteerd.

14. VERBOD VAN UITVOER

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn door ons geleverde materialen alleen bestemd voor gebruik in België en Groot-Hertogdom Luxemburg en is export daarvan door onze koper niet toegelaten, op straf van een schadevergoeding overeenstemmend met de faktuurwaarde der geëxporteerde goederen. Onze koper verplicht zich dan ook, bij voortverkoop, hetzelfde verbod aan zijn koper op te leggen. Ingeval hij in gebreke moest blijven zulks te doen, zal hij insgelijks een schadevergoeding verschuldigd zijn, overeenstemmend met de faktuurwaarde der geëxporteerde goederen.

15. AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN

Indien in verband met de levering van onze produkten door de koper werkzaamheden buiten onze werkplaatsen worden opgedragen, zijn wij niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, welke voor de koper of voor derden als gevolg van of in verband met die werkzaamheden mochten ontstaan voor daden of nalatigheden van personen in onze dienst of door ons te werk gesteld. De koper is gehouden ons tegen aanspraken te dierzake te vrijwaren.

16. KORRESPONDENTIE

De korrespondentie en de bijhorende papieren, zoals tekeningen, berekeningen enz. zijn enkel bestemd voor de ontvanger. Derden en dan vooral konkurrerende firmaÆs, mogen hiervan niet in kennis gesteld worden.


Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar http://www.velopa.be/privacybeleid/ voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.